ESA 14

ESA-14 Fackkunnig

esa14
ESA Fackkunnig är en del av ESA 14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

ESA 14 reglerar bland annat samarbetet mellan nätägare och entreprenörer. ESA 14 bidrar till att ha en gemensam standard så att arbeten på olika elanläggningar ska underlättas. Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst kursen ESA 14.

ESA Fackkunnig ger de nödvändiga anvisningar enligt Energibranschen för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens åtaganden för att arbetet ska bedrivas inom driftrum eller elanläggning på ett säkert sätt.

ESA 14 är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar. ESA 14 finns för närvarande utgiven i två publikationer ESA- Grund och ESA Arbete.
ESA Grund behandlar bland annat Organisation, Definitioner, Bevisväxling, Riskhantering, orderuttryck och Skötselåtgärder.
ESA Arbete behandlar arbetsmetoderna Arbete med-, utan- och nära spänning.

ESA Fackkunnig vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA 14 Fackkunnig går igenom de olika arbetsmetoderna med, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Kursinnehåll – ESA 14
– Elfaran
– Olycksfall
– Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006;1
– Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
– Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
– Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet
– ESA Grund
– ESA Arbete

Kursen avslutas med skriftligt prov.

Kursmål
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur ESA planerar arbetet , olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar.


Kommande Kurser ”ESA 14

    Nya kurser kommer inom kort..